Συλλογές της ημέρας

Αρχείο συγγραφέων - Από τον 18ο αιώνα μέχρι το 1935

Στόχος του αρχείου είναι η συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων για συγγραφείς, δημιουργώντας για τον καθένα ένα ξεχωριστό αρχείο που περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία, αναλυτική και πλήρη εργογραφία, καθώς και πλήρη στοιχεία μεταφράσεων των έργων τους. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, είναι το υλικό που παρουσιάζεται σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Η αναζήτηση των συγγραφέων του αρχείου γίνεται με αλφαβητική σειρά βάσει καταλόγου. Σε κάθε ενδιαφερόμενο δίνεται η δυνατότητα να δει είτε όλο το αρχείο ενός συγγραφέα, είτε μόνο τις επιμέρους ενότητες που το απαρτίζουν (βιογραφικό, βραβεία, εργογραφία, μεταφράσεις, μεταφράσεις έργων τους). Έμφαση έχει δοθεί στην επικαιρότητα των στοιχείων που παρατίθενται. Για τον λόγο αυτόν, σε κάθε μεμονωμένη ενότητα και σε κάθε αρχείο μπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Τα στοιχεία της εργογραφίας παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, με πρώτη εγγραφή την παλαιότερη χρονολογικά έκδοση και τελευταία την πιο πρόσφατη χρονολογικά. Σε περιπτώσεις ανατυπώσεων διατηρείται η εγγραφή με την πρώτη χρονιά έκδοσης ή η πιο κοντινή σε αυτήν, για την οποία διαθέτουμε στοιχεία. Σε περιπτώσεις επανέκδοσης από διαφορετικό εκδοτικό οίκο γίνεται νέα εγγραφή.

Αρχείο Νεολαίας ΕΔΑ (Ν.ΕΔΑ)

Η Νεολαία της Ε∆Α απέκτησε θεσµική υπόσταση και τον ακριβή της τίτλο το καλοκαίρι του 1956 µετά την Α΄ Συνδιάσκεψη του κόµµατος της Ε∆Α. Ουσιαστικά αποτέλεσε, τη µετεξέλιξη της Οργάνωσης των Νέων Ε∆Α που λειτούργησε µετά την διάλυση της Ε∆ΝΕ, το 1954. Η Νεολαία της Ε∆Α µαζικοποιήθηκε σταδιακά από το 1958 και το 1963 άγγιξε τα όρια της οργανωτικής της ανάπτυξης. Το 1964 µαζί µε τη «∆ηµοκρατική Κίνηση Νέων Γρ. Λαµπράκη» συγχωνεύθηκαν στην ∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη. Το αρχείο της κατασχέθηκε µαζί µε το αρχείο Ε∆Α, από τα γραφεία του κόµµατος και σήµερα µετά την αποκατάστασή του φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ. Το αρχείο της Ν.Ε∆Α, έχει εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο Πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.). Συνοπτική περιγραφή • Πρακτικά συνεδριάσεων και συνόδων του Κεντρικού Συµβουλίου • Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις της Νεολαίας Ε∆Α • ∆ιακηρύξεις, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, καταγγελίες και ανακοινώσεις του Κεντρικού Συµβουλίου • Τµήµατα και επιτροπές της Ν. Ε∆Α (Επιτροπή ∆ιαφώτισης, Συµβούλιο Μόρφωσης και Εκπολιτισµού, Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Κοριτσιών, Γραφείο Σπουδάζουσας) • ∆ιεθνείς Σχέσεις • Τοπικές οργανώσεις της Ν.Ε∆Α

Για προγραμματιστές

Είστε προγραμματιστής και σας φάνηκε ενδιαφέρον το μητρώο; Μπορείτε να έχετε τις συλλογές του μητρώου για επεξεργασία μέσω γνωστών πρωτοκόλλων.

Μάθετε περισσότερα...

Καλώς ήλθατε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ.

Μέσω αυτού ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο του ψηφιακού εργαλείου εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς με φιλοδοξία τη διάδοση του ελληνικού αναλογικού και ψηφιακού περιεχομένου και την πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό και η συμβολή των χρηστών είναι απαραίτητη.

Το έργο κατέστη εφικτό χάρη και στην πολύτιμη συνδρομή των υπευθύνων των φορέων στους οποίους απευθύνθηκε το ΔΥΑΣ, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Για διορθώσεις, επικαιροποιήσεις στοιχείων ή και για εισαγωγή νέων οργανισμών και συλλογών παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες:

  • φόρμα οργανισμών
  • φόρμα συλλογών
και να τις στείλετε στο dyas@academyofathens.gr